Sisbel

ÇAĞRI MERKEZİ

(0216) 316 71 61

KURUMSAL

Hasta Hakları

Hepinizin bildiği gibi sahip olduğumuz en büyük değer sağlığımızdır. Sağlık hizmetleri, yaşamsal önemi nedeniyle kişilerin hak ve sorumluluklarından ödün verilemez niteliktedir.

 

HASTA VE AİLESİNİN HAKLARI

Hastanemize başvuran tüm hasta ve hasta yakınlarının, hastanemizden hizmet aldıkları süre içinde sahip oldukları tüm haklarına saygı duyulacak ve belirlenen sorumlukluları yerine getirmeleri beklenecektir.

 

Aşağıdaki yazıda hasta ve ailesini hastalarımız ya da siz, tüm Atlas Hastanesi çalışanlarını biz ya da çalışanlar temsil etmektedir. Böyle durumlarda Hasta hakları ofisimizden bilgi alabilir, şikâyet ve önerilerinizi bu birimimizde sizin için görevlendirdiğimiz çalışanımızla paylaşabilirsiniz.

 

Hizmetlerden Yararlanma Hakkı

 • Kuruluşumuza başvuran her birey, fiziksel, düşünsel ve sosyal özellikleri ne olursa olsun, var olan tanı, tedavi ve rehabilitasyon olanaklarından en üst düzeyde yararlanma hakkına sahiptir.
 • Hastamız, doktorunu ve/veya sağlık kurumunu seçme ve tedavinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir. Hastamız, kuruluşumuz ya da kuruluşumuzun anlaşmalı olduğu bir merkezde tanı ya da tedavi sürecindeyken, başka bir kuruluşta işlemlerinin devam etmesini talep edebilir.
 • Hastamız, talebini yazılı olarak bildirdiği taktirde, o ana dek durumuyla tüm tıbbi kayıtlar hastanın bizzat kendisine ya da işlemlerinin devam edeceği yeni kuruluşa, atlas Hastanesi Tıbbi Kayıt ve Arşiv Birimi'nce en acil biçimde gönderilecektir. Gerek duyulması durumunda, kuruluşumuz yetkili hekimi yeni kuruluşa sözel olarak da bilgi vermekle yükümlüdür.
 • Kuruluşumuz ve anlaşmalı olduğu kuruluşlardaki sağlık görevlileri, hastamıza tıp uygulama kural ve ilkelerine aykırı ya da aldatıcı nitelikte tanı ve tedavi uygulayamazlar.
 • Hasta ve ailesi, hastanın resusitasyön servisi yada yaşam destek sistemlerine karşı beklenti ve önceliklerine, hastane tarafından saygı duyulması hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız organ nakli yada deneysel araştırma gibi uygulamalarda ülkenin yasa ve yönetmelikleri çerçevesinde hareket etme hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız, arzu ettiklerinde koruyucu sağlık hizmeti konusuna (ana çocuk sağlığı, veremle savaş, sıtma ile savaş, bulaşıcı hastalıklarla mücadele, çevre sağlığı gibi) ya da kuruluşumuzda merkez olarak etkinlik gösteren tüm alanlarda danışman hekimlerimizden ücretsiz bilgi  alma hakkına sahiptir.
 • Hasta ve ailesi, hastane tarafından verilen hastaları ve haklarını koruyan iş, finans, ahlaki ve kanuni normlar kapsamında hasta bakımını alma hakkına sahiptir.

Saygı ve İtibar Görme Hakkı

 • Hastalarımız ve aileleri her zaman ve her türlü koşulda, bireysel itibarlarının korunduğu saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda hizmet alma hakkına sahiptir.
 • Hastanemizde hiçbir çalışan hastalarımızla tartışma hakkına sahip değildir.
 • Hastalarımız, problemlerini hastanemiz ilkeleri ve var olan ülke yasaları doğrultusunda çözümleme hakkına sahiptir.

 

Mahremiyet Hakkı

 • Hastalarımız, ziyaretçilerde dahil olmak üzere, tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ile konuşmayı ya da bu kişileri görmeyi reddetme hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız, hizmet aldıkları tüm noktalarda, görsel ve işitsel gizlilik sağlayacak ortamları isteme hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız, diledikleri takdirde, bedelini ödemek koşulu ile ek güvenlik isteme hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız, kendilerine ait tıbbi bilgilerinin gizliliğinin ölümden sonra bile korunması hakkına sahiptir. Bu bilgiler hastanın ya da varislerinin açık izni ya da mahkeme kararı doğrultusunda ilgili mercilere açıklanır. Tıbbi gereklilik olmadığı ve izin vermediği sürece, hangi gerekçeyle olursa olsun, hastamız kendisine dair özel ve aile yaşamına ilişkin bilgi verilmemesi hakkına sahiptir.

 

Kimliği Bilme Hakkı

 • Hastalarımız, hastanemizde ilişkide bulundukları tüm görevlilerin kimlikleri ve meslek sorumluluklarını bilme hakkına sahiptir.

 

Bilgi Edinme Hakkı

 • Hastalarımız, tanı ve tedavi süreçleri ile tedavinin gidişatına ilişkin tam ve yeni bilgi  dokümanlarının bir kopyasını almayı ve bunlara bakmayı talep etme hakkına sahiptir.

 

Haberleşme Hakkı

 • Lisan problemi olan hastalarımız, tedavilerinin devamında kendi lisanlarını anlayacak çevirmen talep etme hakkına sahiptir.

 

Hastanın Onay Verme Hakkı

(Hasta ve ailelerinin, hastalık, planlanan tedavi ve bakımı verenlerle birlikte bakım hakkındaki kararlara katılma hakkı vardır. )

 • Hasta ve aileleri, durumları hakkında bilgilendirilirler.
 • Hastalar, önerilen tedavi hakkında bilgilendirilirler.
 • Hastalar, önerilen tedavinin olası zarar ve faydaları hakkında bilgilendirilirler.
 • Hastalar, önerilen tedaviye muhtemel alternatifler hakkında bilgilendirilirler

·         Hastalar, başarılı tedavinin olası sonuçları hakkında bilgilendirilirler Hastalar, iyileşme dönemindeki olası problemler hakkında bilgilendirilirler

 

·         Hastalar, tedavi edilmediği durumlarda ortaya çıkabilecek sonuçlar hakkında bilgilendirilirler

 

 • Hastalar, kendi bakımından sorumlu personel yada doktorların kimler olduğu hakkında bilgilendirilirler

 

Danışma (Konsültasyon) Hakkı

 • Hastalarımızın kendi talebi ve ilave ödemeyi kabul etmesi halinde, başka bir uzman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakları vardır. Ancak, konsültasyon sonucunda önerilen tedavi, hastanın sorumlu hekimi ile görüş birliğine varıldığı taktirde, hastanın bulunduğu sağlık kuruluşu personeli tarafından yürütülür.

 

Planlanan Tedaviyi Reddetme Hakkı

 • Hastalarımız önerilen tedaviyi reddetme hakkına sahiptir. Tedavinin reddedilmesi halinde olabilecekler doktor tarafından anlatılır ve anlaşıldığına dair yazılı bir belge alınır. Hastalarımızın tedaviyi belgeli olarak reddetmesi halinde hastanemiz ile ilişiği kesilir. Daha önce tedaviyi reddeden ancak tekrar hastanemize başvuran hastamız gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hakkına sahiptir. Kurumumuzda görevli personel, hastanın önceki reddi konusunda serzeniş ve imada bulunamaz.

 

Tetkik ve Tedavi Bedellerini Bilme Hakkı

 • Hastalarımız, hastanemizde sağlanan hizmet karşılığında ödeyecekleri bedelin açık ve detaylı bir faturasını isteme ve alma hakkına sahiptir.

 

Sosyal ve Psikolojik Destek Alma Hakkı

 • Hastalarımız, teşhis işlemlerine veya tedaviye engel olmadığı sürece, kendilerine has kıyafetlerini giyme ve inançlarıyla ilgili görev ve/veya sembolleri kullanma, sosyal ve psikolojik destek alma, refakatçi bulundurma ve ziyaretçi kabul etme hakkına sahiptir.

 

Şikayette Bulunma Hakkı

 • Hastalarımız, şikayette bulunma, şikayetlerinin gözden geçirilmesi ve sonuçtan haberdar edilme hakkına sahiptir. Hastalarımız, 6023 sayılı kanun gereğince meslek kuruluşları ve mahkemelere başvuru hakları saklı kalmak koşulu ile hastanemizin Hasta Hakları Ofisi'ne şikayetlerini bildirme hakkına sahiptir.
 • Şikayetlerin hastanemiz içinde çözülememesi halinde hastalarımız, sağlık kuruluşunun bulunduğu yerin en yüksek yerel idari amirine başvuruda bulunma hakkına sahiptir. Hastalarımız, hukuki hakları içinde, yargıya başvurma hakkına sahiptir.

 

Kural ve Uygulamalarını Bilme Hakkı

 • Hastalarımız, kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir.
  Hastalarımız, tıbbi kayıtlarda bulunan ve gerçeğe uymayan hastalık, tedavi işlemi ve fatura kayıtları ile ilgili verilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir.

 

Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı

 • Hastalarımız, hastane kuralları çerçevesinde dini hizmetlerden faydalanma hakkına sahiptir.
 • Temin edilebildiği ölçüde, hasta ve/veya yakınının isteği ile hastanın dini ihtiyaçlarına göre bir din görevlisi getirme hakkı vardır.

 

Bilgi Verme Sorumluluğu

 • Hastalarımız, bugüne kadar geçirilmiş tıbbi öykü, mevcut şikâyetler, uygulanan tedaviler, kullanılan ilaçlar ve durumlarında ortaya çıkan değişiklikler konusunda doğru ve tam bilgi verme, yapılacak işlemlerle ile ilgili olarak kendilerinden beklenenleri doğru olarak anlayıp anlamadıklarını bildirmekle sorumludur.

 

Önerilere Uyma Sorumluluğu

 • Hastalarımız, ilke olarak, tedavisinden sorumlu doktorlar, hemşireler ve sağlık personeli tarafından önerilen tedaviye onay verdikten sonra geliştirilen plana uymaktan sorumludur.

 

Planlanan Tedaviyi Reddetme Sorumluluğu

 • Hastalarımız, tedaviyi reddetmeleri ya da doktorlarının talimatlarına uymamaları halinde doğacak sonuçlardan kendileri sorumludur.

 

Tetkik ve Tedavi Giderlerini Ödeme Sorumluluğu

 • Hastalarımız, hastanemize müracaat aşamasında, sağlık giderlerinin ne şekilde ve hangi kurum ya da kuruluş tarafından karşılanacağını bildirmelidir. Hastalarımız, tedavi için yapılan uygulamalarda, ödenmesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içerisinde ödemekle yükümlüdür. Eğer tedavi giderleri herhangi bir sağlık güvencesinden sağlanıyorsa, hastalarımız bunlarla ilgili sevk ya da resmi kâğıtları zamanında sağlamakla sorumludur.
 • Acil müdahale ve tedavi gerektiren durumlarda hastalarımız ya da kanunen yetkili temsilcisi, hastanın kurumundan alacağı yazıyı, tedavi devam ederken getirmekle sorumludur.
 • Ücretsiz tedavi hakkı olan hastalarımız, bu haklarını belgelerle kesinleştirme ve ücretsiz hasta bakma ölçütlerine uygunluğu belgelemekle sorumludur.

 

Kural ve Uygulamalara Uyma Sorumluluğu

 • Hastalarımız, bulundukları sağlık kurumunun kural ve uygulamalarını yerine getirmekle sorumludur. Belirlenen kural ve uygulamalara uyulmaması, yapılan uyarıların dinlenmemesi halinde, yetkili doktorun teklifi ve direktörün onayı ile sağlık kuruluşundan çıkarılabilecekleri hususunda, hastalarımız sağlık kuruluşuna yatış aşamasında ve bu kurala uyacaklarını yazılı olarak taahhüt etmeli ve imzalamalıdır.

 

Saygı Gösterme Sorumluluğu

 • Hastalarımız, diğer hastalar ile hastane personelinin haklarını dikkate almakla sorumludur. Hastalarımız, hastanemiz içinde, hastaları tehlikeye sokan gürültü, duman ve ziyaretçi sayısının fazlalığı gibi durumlarda hastanemiz kurallarına uyma sorumluluğunu göstermelidir.

 

Bulaşıcı Hastalığı Bildirme Sorumluluğu

 • Bulaşıcı hastalık şüphesi ya da teşhisi olan hastalarımız, yetkili doktorun çıkmasında sakınca olmadığını belirtir izni olmadıkça, taburcu olmayı talep etmemelidir.

 

Uygunsuz İstekte Bulunmama Sorumluluğu

 • Hastalarımız, yetkili doktor tarafından uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini ya da uygulama yapılmasını talep etmemekle sorumludur.

 

Ziyaretçi Kurallarına Uyma Sorumluluğu

 • Hastalarımız, ziyaretçilerini hastanemiz tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmekle sorumludur.

 

Tazmin Etme Sorumluluğu

 • Hastalarımız, kusurlu kullanım sonucu veya kasıtlı olarak hastanemizin demirbaş veya sarf malzemelerine verdikleri zarar ve ziyanı tazmin etmekle sorumludur.

 

Bizler, daima sizin haklarınızın farkında olacak ve sorumluluklarımızı bilerek size hizmet vereceğiz. Sizlerden de sorumluluklarınızın farkında olarak bizlerden hizmet talep etmenizi rica ediyoruz.

Saygılarımızla...