Hasta Hakları

Değerli Hastamız, Refakatçilerimiz ve Ziyaretçilerimiz;

 

Hastanemizden sağlık hizmeti aldığınız süre içerisinde sizlere daha fazla yararlı olabilmemiz ve tedavinizden en iyi sonucu alabilmeniz için; çalışanlarımız, özellikle de sağlık ekibiyle işbirliği içinde olmanız, haklarınızı ve sorumluluklarınızı bilmeniz gerekmektedir. Hastanemiz ile ilgili her türlü istek, görüş ve önerileriniz için www.atlashastanesi.com adresine e-posta gönderebilir ''Hasta Hakları Birimi'nden'' yüz yüze görüşme talep edebilir ya da 0216 316 71 61 numaralı telefondan ''Hasta Hakları Birimi'ne'' ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.

 

Hasta Hakları

 

1.Hizmetlerden Yararlanma Hakkı

Sağlık hizmeti alan hastalarımız, hasta yakınları dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma ve hastanemizin sunduğu tanı ve tedavi  imkânları ve bu hizmetlere nasıl ulaşılacağı konusunda bilgilenme hakkına sahiptir.

 

2.Bilgi İsteme Hakkı

Hastalarımız önerilen tıbbi girişimleri ve her bir girişimin potansiyel risk veya yararları, alternatifleri, tedaviyi reddetmenin sonucu konusunda bilgilenme hakkına sahiptir.

 

3.Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı

Hastalarımız kendi tedavilerinden sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenme, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

 

4.Kurum ve Kuruluşu Seçme ve Değiştirme Hakkı

Hastalarımız bağlı olduğu mevzuatın ön gördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve değerlendirme hakkına sahiptir.

 

5.Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı

Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmasının yansıra hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurmasını isteme hakkına sahiptir.

 

6.Mahremiyet (Gizlilik) Hakkı

Hastalarımız tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkına sahiptir. Hastanemize başvuran tüm bireylerin sağlık durumu, tıbbi durumu ve kişiye özel tüm bilgiler ölümünden sonra bile gizli kalacak biçimde korunur.

 

7.Saygı Görme Hakkı

Hastalarımız her zaman ve her türlü şartlarda kişisel itibarı korunarak, saygılı, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma ve tedavi olma hakkına sahiptir.

 

8.Konsültasyon (İkinci Görüşme) İsteme Hakkı

Hastalarımız tanı ve tedavi konusunda konsültan hekim çağırma hakkına sahiptir. Konsültan hekim tedavisini önerir ancak hastanın birinci hekimi işleme onay verir.

 

9.Dini Vecibeleri Yerine Getirme Hakkı

Hastalarımız tedaviye engel olmadığı sürece dini farklılık gözetmeksizin dini vecibelerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir.

 

10.Güvenlik Hakkı

Herkesin sağlık kurumunda güvenlik içinde olma ve bunu isteme hakkı vardır. Bütün sağlık kurum ve kuruluşları, hastalar ile ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.

 

11.Refakatçi ve Ziyaretçi Bulundurma Hakkı

Hastalarımız, hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ziyaretçi kabul etme ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.

 

12.Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı

Hizmet verme imkanlarının sınırlı olduğu durumlarda, tıbbi kriterlere dayalı ve objektif olarak öncelik hakkı belirlenir. Acil hastalar, engelli hastalar, hamileler, hizmetteki TSK,J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı rütbeli personeli, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler ile aileleri, 65 yaş üstü hastalar, yedi yaşından küçük çocuklar, öncelikli olarak garnizon dışından sevkle gelenler olmak üzere, hizmetteki T.S.K, J.Gn.lığı ve S.G.K.lığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, emekli TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler öncelikli bakım alma hakkına sahiptir.

 

13.Haberleşme Hakkı

Temin edilebildiği ve bedelini ödeyebildiği takdirde, resmi konuşma dilini anlamayan bir hastanın haberleşme amacı ile çevirmen isteme hakkı vardır.

 

14.Şikâyet, Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı

Hasta ve hasta ailesi, hasta haklarının ihlali halinde hastanemizde şikayet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilme hakkına sahiptir.

Hasta tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, uygulanacak tetkik ve tedavinin başarı şansı, olası riskleri ve nekahet dönemi ile il aldıktan sonra, tedavisi için verilecek kararları onaylama veya reddetme hakkına sahiptir.

 

15.Rıza Alınması

Hasta tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, uygulanacak tetkik ve tedavinin başarı şansı, olası riskleri ve nekahet dönemi ile il aldıktan sonra, tedavisi için verilecek kararları onaylama veya reddetme hakkına sahiptir.

 

16.Tıbbi Özen Gösterilmesi

Problemler hakkında etraflıca bilgi hastanın durumunun gerektirdiği tıbbi özeni göstermek ve hastanın hayatını kurtarmak veya sağlığını korumak mümkün olmadığı takdirde dahi, ıstırabını azaltmaya veya dindirmeye çalışmak zorunludur.

 

17.Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım

Hasta, modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinin konulmasını, tedavisinin yapılmasını ve bakımını isteme hakkına sahiptir. Tababetin ilkelerine ve tababet ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı veya aldatıcı mahiyette teşhis ve tedavi yapılamaz.

 

18.Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı

Teşhis, tedavi ve koruma maksadı olmaksızın, ölüme veya hayati tehlikeye yol açabilecek veya vücut bütünlüğünü ihlal edebilecek, akli veya bedeni mukavemeti azaltabilecek hiçbir şey yapılamaz ve talep edilemez.

 

19.Ötenazi Yasağı

Ötenazi yasaktır. Tıbbi gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun, hayat hakkından vazgeçilmez. Kendisinin veya bir başkasının talebi olsa dahi kimsenin hayatına son verilemez.

 

Hasta Sorumlulukları

 

 1. Hastalarımız, hastanemizin kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.
 2. Hastalarımız, gürültü, ziyaretçi, duman gibi rahatsızlık verici durumlarda, hastanenin alacağı tedbir ve kurallara uygun davranmakla sorumludur.
 3. Hasta ve hasta yakınları bulaşıcı hastalıkların yayılmaması için kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak ile sorumludur.
 4. Hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur. Demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren hasta ve yakınlarımızın bunu ödeme sorumluluğu vardır.
 5. Hastalarımızın aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etmesi, ziyaretçilerin yiyecek, içecek getirmemesi, başka hastalara ait eşyaları kullanmaması, hastane ziyaret saatine uyması sorumluluğu vardır.
 6. Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru bilgi verme sorumluluğu vardır.
 7. Hastanenin kural ve uygulamalarına uygun davranmak ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme sorumluluğu vardır.
 8. Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmek ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunma sorumluluğu vardır.
 9. Randevu tarih ve saatine uymak ve değişiklikleri ilgili yere bildirme sorumluluğu vardır.
 10. İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme sorumluluğu vardır.
 11. Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama sorumluluğu vardır.
 12. Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında “Hasta Hakları Birimi'ne” başvurma sorumluluğu vardır.