Kalite Yönetim Birimi

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Her yılın başında kurumsal amaç ve hedefler belirlenerek Amaç-Hedef Eylem Planı’’ hazırlanır ve Başhekim onayına sunulur.

 

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ

“Doküman Yönetim Sistemi” için Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan “Doküman Yönetim Rehberi” dikkate alınmış ve sistem altyapısı ilgili rehber doğrultusunda düzenlenmiştir. Uygulamalara ait süreçler yazılı hale getirilmiştir. Kalite çalışmalarının etkin şekilde yönetilmesini sağlamak  amacıyla   SKS rehberliğinde   “Doküman   Yönetim   Sistemi”   bulunmaktadır. Kalite   Doküman   Yönetim   Sistemi Prosedürü’ne uygun şekilde yönetimi sağlanmakta olup hazırlanan/revize edilen dokümanların sahadaki tüm çalışanlar tarafından bilinmesini sağlamak amacıyla tüm kullanıcıların rahatlıkla  ulaşabilmesi  için ORTAK AĞ/KALİTE DİREKTÖRLÜĞÜ KLASÖRÜNDE yayınlanmaktadır.

 

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ

Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlama amacıyla ‘’istenmeyen olay bildirim sistemi’’ kurulmuş olup, tüm çalışanların erişimine sağlık bakanlığı sistemine entegre olarak kurulmuştur. Çalışanlarımız sistem üzerinden veya formlar aracılığıyla bildirimlerini gerçekleştirmektedirler.Bildirimlerin sonucunda bu olaylara yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak. Sistemin etkin ve etkili kullanımı için yılda en az 1 defa tüm kurum çalışanlarına istenmeyen olayların bildirimleri konusunda eğitim verilmektedir.

 

GÖSTERGE YÖNETİM SİSTEMİ

Bölümlere  ve  ülke  öncelikleri/  hastalık  yükleri  dikkate  alınarak  belirlenen  sağlık  olgularına  ilişkin  hizmet süreçleri ve hizmetlerin sonucunda elde edilen çıktıların, somut veriler ile izlenmesini ve iyileştirilmesini sağlanmak amacıyla “Gösterge Yönetim Sistemi” bulunmaktadır. Hastanelerimizde SKS Bölüm Bazlı Göstergeler ve Klinik Göstergeler bölümlerinde yer alan göstergeler takip edilmektedir.Toplanan veriler analiz edilir; yapılan analizler sonucunda gerekli iyileştirme faaliyetleri planlanır ve uygulanır.

 

KOMİTE VE EKİPLERİN İŞLEYİŞ  SÜREÇLERİ

Sunulan hizmetlerin çağdaş  ve  bilimsel  düzeyde  yürütülmesi,  medikal  ve  non-medikal  hizmetlerde, etik kuralların  yanı  sıra  hastane  işletim  sisteminin  etkinliği,  verimliliği, ulusal  ve hasta/çalışan güvenliğinin sağlanması ve sürdürülmesi adına Komite ve EkipToplantıları yapılmakta ve alınan kararlar doğrultusunda gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

 

BİNA TURU SÜREÇLERİ

Fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıkların tespit edilmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılması amacıyla ‘’bina turu ekibi’’ oluşturulmuştur. Ekip en az üç ayda bir “Bina Turu” yapmaktadır. Bina Turu ile hasta, hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli ve kolay ulaşılabilir hizmet sunumu sağlanması amaçlanmaktadır.

 

ÖZ DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ

Kalite Yönetim Direktörünün sorumluluğunda Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) esas alınarak kurum içinde “Öz Değerlendirme” faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte kalite ile ilgili çalışmaların ve  sonuçlarının  mevcut  olan düzenlemelerin uygun olup olmadığına, bu düzenlemelerin etkinliğine ve hedeflere uygunluğuna dair tarafsız ve  nesnel  kanıtların  ortaya çıkarılması,   varsa uygunsuzlukların iyileştirilmesinin ve tekrarının önlenmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Öz değerlendirme ekibi, öz değerlendirme takvimi doğrultusunda değerlendirmelerini yapmaktadır. Üst  yönetim,  öz  değerlendirme  sonucunda  tespit  edilen  uygunsuzluklara  yönelik  bilgilendirilir ve gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

 

TATBİKAT SÜREÇLERİ

Çalışanların katılımı ile yılda en az bir kez “Bina Tahliye Tatbikatı” yapılmaktadır. Tahliye tatbikatlarının görüntü kayıtları tutulur, raporu hazırlanır. Acil durumda görev alacak çalışanlara acil durum ve afet planına yönelik eğitim verilmektedir.Acil Durum ve Afet Yönetimi Ekibine Acil Durum ve Afet Yönetimi eğitimleri verilir. Hastanede karşılaşılacak solunum veya kardiyak arrest durumlarında, müdahalenin en hızlı ve etkin şekilde yapılmasına yönelik ”Mavi Kod” uygulaması bulunmaktadır. Mavi kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmaktadır. Mavi Kod Tatbikatı’nda; ne kadar süre içinde olay yerine ulaşıldığına dair kayıt tutulmaktadır.Çalışanlara yılda en az bir kez mavi kod ile ilgili eğitim verilmektedir. Hastanede bebek ya da çocuk kaçırma riski ve/veya eyleminin söz konusu olduğu durumlarda zamanında müdahale edilmesi amacıyla ”Pembe Kod” uygulaması bulunmaktadır. Pembe kod uygulamasına yönelik olarak  her  dönem  tatbikat  yapılmaktadır. Çalışanlara  yılda  en  az  bir  kez  pembe  kod  ile ilgili  eğitim verilmektedir. Hastanede görevli personele yönelik şiddet riski/girişimi varlığında ya da şiddet uygulanması halinde, olaya en kısa sürede müdahalenin  yapılması  amacıyla ”BeyazKod” uygulaması  bulunmaktadır. Beyaz kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmaktadır. Çalışanlara yılda en az bir kez beyaz kod ile ilgili eğitim verilmektedir.

 

HASTA GÖRÜŞ,ÖNERİ,ŞİKAYET VE MEMNUNİYET ÖLÇÜMLERİ

Ayakta ve yatarak tetkik ve tedavi amacıyla başvuran hasta, hasta yakınları ve ziyaretçilerin öneri ve şikayetlerini zamanında, doğru bir şekilde değerlendirerek sistemin daha iyiye doğru gelişimini sağlamak ve kaliteli sağlık hizmetini sürekli iyileşmesine katkı sağlamak amacıyla “Hasta Görüş, Öneri ve Şikayet Yönetim Sistemi” bulunmaktadır. Hasta ve hasta yakınları görüş ve önerilerini hastanemiz web sitesi üzerinden, hastanemizde her katta mevcut olan görüş-öneri kutuları aracılığıyla ya da hasta hakları birimine başvurarak gerçekleştirebilirler. Ayrıca verilen hizmetlerin hasta perspektifinden memnuniyet düzeyinin ve  hizmete  ilişkin  durum  tespitinin yapılmasını  sağlamak  amacıyla aylık olarak “Hasta  Memnuniyet  Anketi”  uygulaması yapılmaktadır. Memnuniyet anketleri her dönem bakanlığın yayınladığı duyurular doğrultusunda yapılmaktadır. 3 ayda bir hasta görüş ve öneri değerlendirme ekibi tarafından elde edilen sonuçlar değerlendirilmektedir. Elde edilen bulgular neticesinde hangi iyileştirmelerin gerekli olduğu tespit edilir ve önem düzeylerine göre bu iyileştirmelerin nasıl yapılacağı planlanır.  Değerlendirme sonucunda alınan iyileştirme kararı neticesinde “Düzeltici/Önleyici Faaliyet Formu” doldurularak takibi yapılır.

 

ÇALIŞAN GÖRÜŞ, ÖNERİ, ŞİKAYET VE MEMNUNİYET ÖLÇÜMLERİ

Çalışanların görüş, öneri ve şikayetlerini zamanında, doğru bir şekilde değerlendirerek sistemin daha iyiye doğru gelişimini sağlamak amacıyla “Çalışan Görüş, Öneri ve Şikayet Yönetim Sistemi” bulunmaktadır. Çalışanlar, görüş, öneri ve şikayetlerini telefon, elektronik posta, yüz yüze ve anket kanalları aracılığıyla iletebilmektedir. Anket Değerlendirme Ekibi  tarafından toplanan bu veriler rapor haline getirilerek analiz edilmekte ve hastanelerin  görüş, öneri  ve şikayet  oranları tespit  edilmektedir. Çalışanların beklenti ve gereksinimlerinin karşılanma düzeyini ölçmek ve kalite geliştirme sürecine katkıda bulunmak amacıyla “Çalışan Memnuniyet Anketi”  uygulaması yapılmaktadır. Elde edilen bulgular neticesinde hangi iyileştirmelerin gerekli olduğu tespit edilir ve önem düzeylerine  göre  bu   iyileştirmelerin nasıl gerçekleştirileceği planlanır. Değerlendirme sonucunda alınan iyileştirme  kararı neticesinde “Düzeltici/Önleyici Faaliyet Formu” doldurularak takibi yapılır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ÇALIŞMALARI

Kişisel  verilerin  güvenliği  hususuna  yüksek  derecede  hassasiyet gösterilmektedir. Bu bilinçle, hasta mahremiyetine ve bu doğrultuda hastalara ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem verilmektedir. Bu sorumluluk, hastanenin  “Gizlilik  Politikaları” ve ilgili  prosedürlerinde  açıklanan  şekilde;  “6698  sayılı  Kişisel Verilerin  Korunması  Kanunu”  ve  “29863  Sayılı  ‘’Kişisel  Sağlık  Verilerinin İşlenmesi ve  Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda yerine getirilmektedir. Tüm çalışanlara gizlilik, hasta mahremiyeti ve sözleşmesi ile ilgili eğitim verilmekte ve sorumlulukları tebliğ edilerek kayıt altına alınmaktadır.

 

KOMİTE VE EKİPLERİMİZ

İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi Ekibi, Klinik Kalite İyileştirme Komitesi, Hasta Güvenliği Komitesi, Radyasyon Güvenliği Komitesi, Çalışan Güvenliği Komitesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi ,Eğitim Komitesi ,Transfüzyon Komitesi ,Tesis Güvenliği Komitesi, İlaç Yönetim Ekibi, Pembe Kod Ekibi, Mavi Kod Ekibi, Beyaz Kod Ekibi, Kırmızı Kod Ekibi, Bina Turu Ekibi, Çalışan Görüş ve Öneri Değerlendirme Ekibi, Sosyal Sorumluluk Ekibi, Bilgi Güvenliği Ekibi, Öz Değerlendirme Ekibi, Risk Yönetim Ekibi, Nütrisyon Ekibi, Kök-Neden Analiz Ekibi, Tıbbi Cihaz ve Malzeme Ekibi, Güvenli Cerrahi Kontrol Ekibi, Anket Değerlendirme Ekibi.